Scroll to top

Reilu ja oikeudenmukainen Suomi ihmisille ja ympäristölle

#meidänAnni

Oikeudenmukainen
työelämä ja
riittävä toimeentulo

 • Taataan kaikille hyvät työehdot ja riittävä toimeentulo.
 • Yhdenmukaistetaan sosiaaliturvaa ja vähennetään byrokratiaa tavoitteena kaikille yhteinen ja riittävä perustulo.
 • Edistetään palkkatasa-arvoa. Toteutetaan koko Suomen kattava ja selkeät tavoitteet sisältävä samapalkkaisuusohjelma.
 • Lisätään palkka-avoimuutta työpaikoilla takaamalla luottamushenkilöille laajemmat tiedonsaantioikeudet.
 • Uudistetaan vanhempainvapaajärjestelmä 6+6+6-mallin mukaisesti. Uudistuksessa molemmat vanhemmat saavat kuuden kuukauden ansiosidonnaisen vapaan, jonka lisäksi viimeisestä jaksosta vanhemmat voivat päättää itse.
 • Lyhennetään työaikaa ja käynnistetään työajan lyhentämisestä kokeilu.
 • Ehkäistään eläkeläisköyhyyttä korottamalla takuu- ja kansaneläkettä.
 • Tehdään työvoimapolitiikkaa, joka takaa investointeja ja työpaikkoja koko Suomeen.
 • Luovutaan aktiivimallista.
 • Kielletään nollatuntisopimusten väärinkäyttö.
 • Lisätään tuloverotuksen progressiivisuutta ja kasvatetaan pääomatulojen verotusta.
 • Palautetaan varallisuusvero.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
Suomi

 • Tehdään sote-uudistus, jonka tavoitteena on toimivat peruspalvelut koko Suomessa – yksityistämiselle ja voiton tavoittelulle selkeä ei.
 • Poistetaan terveyskeskusten asiakasmaksut ja taataan jokaiselle pääsy terveyskeskukseen viikon kuluessa.
 • Kirjataan hoitajamitoitus lakiin vanhuspalveluissa. Mikäli hoitajamitoitusta ei noudateta, siitä tulee seurata sanktio.
 • Varataan riittävät resurssit väkivaltaa kohdanneiden ihmisten palveluihin ja luodaan riittävä turvakotiverkosto.
 • Sitoudutaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen talousarvion laadinnassa ja kaikissa keskeisissä lakiesityksissä.
 • Laaditaan tasa-arvo-ohjelma ja uusi tasa-arvoselonteko.
 • Edistetään sukupuolisensitiivistä kasvatusta sisällyttämällä sukupuolisensitiivisyyden opintoja lasten ja nuorten parissa työskentelevien koulutukseen.
 • Puretaan työelämän segregaatiota eli työmarkkinoiden jakoa naisten ja miesten aloihin ja ammatteihin panostamalla oppilaanohjaukseen.
 • Tehdään sukupuolivaikutusten arviointi kaikessa lainsäädännössä, myös kuntalaissa.
 • Uudistetaan rikoslaki siten, että raiskaus määritellään suostumuksen puutteen kautta.
 • Uudistetaan translaki. Poistetaan vaatimukset lisääntymiskyvyttömyydestä ja täysi-ikäisyydestä.

Tekoja ilmaston
ja ympäristön
puolesta

 • Panostetaan raideliikenteeseen ja rataverkon peruskorjaukseen. Kehitetään etenkin Suomen poikittaisliikennettä. Lisätään junavuoroja välille Joensuu-Pieksämäki ja Joensuu-Nurmes. Poistetaan tasoristeykset.
 • Lisätään joukkoliikenteen rahoitusta, jotta joukkoliikenteen lippujen hintoja voidaan alentaa.
 • Tuetaan syrjäseutujen joukkoliikennettä siten, että joukkoliikenteestä tehdään todellinen vaihtoehto yksityisautoilulle.
 • Luovutaan fossiilisista polttoaineista, tuetaan uusiutuvan energian käyttöä ja lisätään energiatehokkuutta.
 • Vähennetään turpeen verotukea ja luovutaan asteittain turpeen energiakäytöstä 2030-luvun alkuun mennessä.
 • Vahvistetaan hiilinieluja. Vähennetään avohakkuita valtion metsissä.
 • Huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta.
 • Lisätään suojelutoimia saimaannorppakannan turvaamiseksi.
 • Uudistetaan kaivoslaki siten, että maaperän rikkaudet kuuluvat kansalaisille ja yhteiskunnalle, ei kaivosyhtiöille. Annetaan kunnille oikeus päättää kaivostoiminnasta omalla alueellaan.
 • Lisätään lähi-, luomu- ja kasvisruoan osuutta julkisissa hankinnoissa sekä koulujen ja päiväkotien ruokailussa.
 • Uudistetaan eläinsuojelulaki siten, että tuotantoeläimille voidaan taata lajityypillinen elämä.

Koulutus ja
sivistys
kaikkien saataville

 • Pienennetään päiväkotien ja koulujen ryhmäkokoja.
 • Parannetaan lapsien ja lapsiperheiden asemaa palauttamalla subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus koskemaan kaikkia lapsia.
 • Kavennetaan alueellisia ja sukupuolten välisiä oppimiseroja kouluissa.
 • Edistetään varhaista puuttumista sukupuolittuneeseen väkivaltaan ja häirintään kouluissa.
 • Lisätään lähiopetusta ammatillisessa koulutuksessa suuntaamalla siihen tarvittava lisämääräraha.
 • Lisätään toisen asteen opinto-ohjausta ja ulotetaan jälkiohjausvelvoite koskemaan koko toista astetta.
 • Turvataan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen riittävä rahoitus. Yksityisen rahoituksen on oltava vain täydentävää rahoitusta.
 • Turvataan mahdollisuus korkeakoulutukseen jokaisessa maakunnassa. Jokaisessa Suomen maakunnassa täytyy olla yliopisto tai ammattikorkeakoulu.
 • Lisätään mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Helpotetaan työttömien uudelleenkouluttautumista ja kehitetään muuntokoulutusta. Lisäksi luovutaan ensikertalaiskiintiöistä toista tutkintoa opiskelevien kohdalla.

Tilaa uutiskirje

Rakennetaan yhdessä tasa-arvoista Suomea

Voit seurata kampanjaani myös Facebookissa ja Instagramissa

Tilaamalla uutiskirjeen saat tiedon kampanjan etenemisestä suoraan sähköpostiisi. Emme jaa tietojasi ulkopuolisille. Haluamme vain olla sinuun yhteydessä.