Scroll to top

Sukupuolten palkkaerot kirittävä umpeen

Karjalaisen artikkelissa (4.1.2015) nostettiin esille todella tärkeä aihe, sukupuolten väliset palkkaerot. Vaikka miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat kaventuneet ei työ ole vielä valmis. Kuten artikkelista kävi ilmi, vuonna 2006 perustettu samapalkkaisuusohjelma jäi tavoitteestaan. Ohjelman aikana palkkaerot ovat kaventuneet noin 20 prosentista 17 prosenttiin, vaikka tavoitteena oli 15 prosenttia. Miksi muutos on niin hidasta ja mitä täytyy vielä tehdä?

Sukupuolten väliset palkkaerot ovat Suomessa rakenteellista ja Suomen työmarkkinat ovat yhdet Euroopan segregoituneimmat eli eriytyneimmät. Tämä tarkoittaa sitä, että edelleen on matalapalkkaisia naisvaltaisia aloja ja sitten miesvaltaisia aloja, joista saa parempaa liksaa. Pidemmällä tähtäimellä segregaation purkaminen tasaa sukupuolten välisiä palkkaeroja. Sitä ennen palkkatasa-arvoon täytyy vaikuttaa muilla keinoin.

Työpaikkakohtaiseen palkkasyrjintään voidaan puuttua muun muassa tasa-arvosuunnitelmalla ja palkkakartoituksilla. Naisenemmistöisten alojen palkkoja, työoloja ja -ehtoja on parannettava huomattavasti. Etenkin euromääräiset korotukset prosenttikorotusten sijaan edistävät palkkatasa-arvoa. Myös naisvaltaisten ammattiliittojen ääni on kuuluttava nykyistä enemmän koko ammattiyhdistysliikkeessä.

Perheen ja työn yhteensovittamista on helpotettava. Naiset kantavat edelleen vastuun palkattomasta kotityöstä ja lasten hoitamisesta. Se tekee naisista työnantajien silmissä rekrytointiriskin, minkä takia naisille kasaantuu enemmistö pätkä- ja silpputöistä. Samasta syystä naiset eivät hakeudu johtotehtäviin. Työpaikan käytännöt, kuten mahdollisuus uralla etenemiseen ja jatkokoulutukseen vaikuttavat naisiin eri tavalla kuin miehiin. Erilaiset työntekijän palkitsemisjärjestelmät, kuten bonukset ja suoritusperusteiset palkanosat sekä palkkausjärjestelmien rakenne vaikuttavat palkkaeroihin. Henkilökohtaiset palkanosat jäävät yleensä palkkakartoitusten ulottumattomiin, minkä takia niiden aiheuttamien palkkaerojen perusteltavuutta ei päästä edes arvioimaan.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa tärkeää on myös nykyisten äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaiden yhdistämien ja tasaisempi jako. Perhevapaisiin on luotava 6 + 6 + 6-malli, jossa molemmat vanhemmat saavat kuuden kuukauden perhevapaan ja viimeisestä jaksosta perhe saa päättää itse. Vanhemmuuden tasainen jakaminen on tehokkainta vanhemmuuden kustannusten jakamista.

Sukupuolten palkkaerojen umpeen kurominen on otettava vakavasti. Sukupuoli ei saa oikeuttaa palkkasyrjintään tai eriarvoisuuteen työpaikoilla. Myös naisvaltaisten alojen, kuten hoiva- ja hoitotyön suurempi arvostaminen on meidän jokaisen tehtävä.

(Julkaistu Karjalaisessa 14.1.2015)

Related posts